OFERTA

Informacje o świadczonych usługach

WYBIERZ

PRZEPISY

Baza danych o odpadach

WYBIERZ

Nazwa odpadu

Kod odpadu
Cena netto/1t
VAT
Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 40,00 8% 43,20
Gruz ceglany 170102 50,00 8% 54,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06
170107 400,00 8% 432,00
Odpadowa papa 170380 370,00 8% 399,60
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03,
z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni
z miejsc skażonych
ex170504 60,00 8% 64,80
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 170604 800,00 8% 864,00
Minerały (np. piasek, kamienie) 191209 130,00 8% 140,40
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
191212 550,00 8% 594,00
Odpady ulegające biodegradacji 200201 200,00 8% 216,00
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej
warstwy gleby i torfu
ex200202 60,00 8% 64,80
Inne odpady nieulegające biodegradacji 200203 150,00 8% 162,00
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex200302 400,00 8% 432,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 180,00 8% 194,40
Odpady wielkogabarytowe 200307 590,00 8% 637,20
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 300,00 8% 324,00

Uwaga:
Odpady o kodach 170101, 170102 przyjmowane po uzgodnieniu z kierownictwem składowiska.

Cennik odpadów obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. Ust. 2019r., poz. 701 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko wynosi 7,40 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie wiesz, jakie śmieci możesz oddać, ile to kosztuje albo czy jesteś uprawniony do ich oddania?
Zajrzyj do listy pytań i znajdź odpowiedź – oszczędzisz w ten sposób czas i energię :)

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ LISTY PYTAŃ

OFERTA

Informacje o świadczonych usługach

WYBIERZ

PRZEPISY

Baza danych o odpadach

WYBIERZ