OFERTA

Informacje o świadczonych usługach

WYBIERZ

PRZEPISY

Baza danych o odpadach

WYBIERZ

Nazwa odpadu

Kod odpadu
Cena netto/1t
VAT
Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 42,00 8% 45,36
Gruz ceglany 170102 53,00 8% 57,24
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06
170107 420,00 8% 453,60
Odpadowa papa 170380 394,00 8% 425,52
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03,
z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni
z miejsc skażonych
ex170504 63,00 8% 68,04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 170604 845,00 8% 912,60
Minerały (np. piasek, kamienie) 191209 142,00 8% 153,36
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
191212 578,00 8% 624,24
Odpady ulegające biodegradacji 200201 270,00 8% 291,60
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej
warstwy gleby i torfu
ex200202 63,00 8% 68,04
Inne odpady nieulegające biodegradacji 200203 163,00 8% 176,04
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex200302 431,00 8% 465,48
Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 194,00 8% 209,52
Odpady wielkogabarytowe 200307 717,00 8% 774,36
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 320,00 8% 345,60

Uwaga:
Odpady o kodach 170101, 170102 przyjmowane po uzgodnieniu z kierownictwem składowiska.

Powyższe ceny odpadów obowiązują od 1 lipca 2022 roku.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. Ust. 2019r., poz. 701 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko wynosi 5,00 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie wiesz, jakie śmieci możesz oddać, ile to kosztuje albo czy jesteś uprawniony do ich oddania?
Zajrzyj do listy pytań i znajdź odpowiedź – oszczędzisz w ten sposób czas i energię :)

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ LISTY PYTAŃ

OFERTA

Informacje o świadczonych usługach

WYBIERZ

PRZEPISY

Baza danych o odpadach

WYBIERZ