ZESPÓŁ

Ludzie PZO

WYBIERZ

PRZETARGI

Platforma zakupowa - postępowania przetargowe

WYBIERZ

Misją Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów
jest zapewnienie Mieszkańcom Gliwic i lokalnym firmom bezpiecznego miejsca
dla instalacji przetwarzania odpadów oraz troska o ekologię i środowisko naturalne.

Podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza PZO jest Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o. o. oraz Remondis Sp. z o .o., który świadczy usługi odbioru odpadów na rzecz Miasta Gliwice. Zależy nam na stałym doskonaleniu działalności usługowej dla mieszkańców Gliwic. PZO wykonuje również zadanie zlecone przez Miasto Gliwice w postaci prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W roku 2019 Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o. o. dostarczyło najwięcej odpadów ze wszystkich firm i miało znaczący udział w całym strumieniu odpadów, który trafił w tym okresie na składowisko. Ilość wytwarzanych współcześnie odpadów zdecydowanie przekracza moce przerobowe istniejących instalacji. Ze względu na określoną żywotność instalacji przetwarzania odpadów, koniecznym jest zmniejszenie w kolejnych latach ilości przyjmowanych nieczystości do około 80 000 Mg/rok. Zależy nam, aby w świetle zmieniających się uwarunkowań i rozwoju cywilizacyjnego móc sprostać działaniom służącym wydłużeniu żywotności gliwickiej instalacji – przy ciągłym wzroście dostarczanych odpadów.

INFORMACJE PUBLICZNE

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach jest spółką prawa handlowego  wykonująca zadania własne Gminy Gliwice. Podstawowym zadaniem Spółki jest zabezpieczenie zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Gliwice. W ramach tej działalności Przedsiębiorstwo zajmuje się eksploatacją i prowadzeniem miejskiej instalacji przetwarzania odpadów, przetwarzaniem oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Spółka prowadzi działania w obszarze aktywizacji społecznej i działań związanych z edukacją ekologiczną.

Adres Spółki:

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36

Adres instalacji przetwarzania odpadów:

44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 199B

NIP:6312397074

Regon:278165760

KRS: 0000195957

Zarząd Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. jest organem wykonawczym Spółki. Prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

Prezes Zarządu

Magdalena Budny

Prokurent

Monika Sobelska, Andrzej Kański

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Marcinów

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Adam Wójcik

Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Wysocka

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach. Strukturę organizacyjną Spółki określa schemat organizacyjny znajdujący się poniżej:

Schemat organizacyjny – tutaj

Podstawowym celem działalności Spółki jest zabezpieczenie zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Gliwice. W ramach tej działalności Spółka zajmuje się eksploatacją i prowadzeniem miejskiej instalacji przetwarzania odpadów, przetwarzaniem oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Spółka prowadzi działania w obszarze aktywizacji społecznej i działań związanych z edukacją ekologiczną.

Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi – 32 624 000,00 PLN

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 65 248 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Umowa spółki

Wysokość kapitału zakładowego wynosi – 32 624 000,00 PLN

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 65 248 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Godziny załatwiania spraw:

  • w lokalizacji przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach:

od poniedziałku do piątku 08.00 – 16.00

  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku od 10.00- 18.00, w soboty od 7.00- 13.00
  • Instalacja przetwarzania odpadów czynna jest w godzinach:

Od poniedziałku do piątku od 6.00- 18.00, w soboty od 6.00- 14.00, w niedziele i święta jest nieczynne.

Kontakt:

Sekretariat:

tel.: +48 323 316 199

fax.: +48 322 316 212

e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl

Strona www – www.pzogliwice.pl

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej. Szczegółowe wskazówki dotyczące zasad udzielania informacji publicznej znajdują się poniżej:

Informacje o przeprowadzonych w Spółce kontrolach znajdują się poniżej:

Rejestr kontroli

ZESPÓŁ

Ludzie PZO

WYBIERZ

PRZETARGI

Informacje o postępowaniach przetargowych

WYBIERZ