Polityka prywatności

Klienci i kontrahenci

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Uzasadniony interes

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Pracownicy i członkowie rodzin

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Monitoring wizyjny

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz klientów i kontrahentów, a także danych związanych z prowadzeniem Spółki i monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, reprezentowane przez Prezesa
Zarządu. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób: listownie na adres: ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice lub przez e-mail: odo@pzogliwice.pl. Każdemu właścicielowi danych osobowych przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych o ile zostaną spełnione przesłanki określone w RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy lub na podstawie zgody),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.