Uzasadniony interes Administratora

Klienci i kontrahenci

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Pracownicy i członkowie rodzin

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Monitoring wizyjny

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Polityka prywatności

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Dane osobowe przetwarzane są także przez Administratora w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit. f RODO, a zakres zależy od formy kontaktu. W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych. W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach pism przychodzących i wychodzących oraz w książkach pocztowych, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis. Podanie danych dla celów komunikacji elektronicznej wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie
  • konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

Wyżej wymienione. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. Będą wtedy udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym. Dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu teleinformatycznego.