Monitoring wizyjny

Klienci i kontrahenci

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Uzasadniony interes

Zakres przetwarzanych danych

WYBIERZ

Pracownicy i członkowie rodzin

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Polityka prywatności

Zakres przetwarzania danych

WYBIERZ

Monitoring prowadzony jest przez Administratora, w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego i obejmuje obszar oznaczony piktogramami. Zasady działania monitoringu wizyjnego określa Regulamin monitoringu. Przetwarzanie odbywa się oparciu o art.6 ust. 1 lit.f RODO. Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym jak i służbom technicznym obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym, jako dowód w sprawie. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 30 dni od momentu ich nagrania, chyba, że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. W przypadku monitoringu wizyjnego dane zbierane są w sposób zautomatyzowany.

Regulamin monitoringu

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego u Administratora, miejsca instalacji kamer systemu w firmie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Celem monitoringu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie firmy,
  • ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i życiu pracowników lub klientów,
  • ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, nieuprawniony wstęp na wysypisko itp.) na terenie firmy,
  • zabezpieczenie wrzucenia odpadów na instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa,
  • działanie prewencyjnego poza godzinami pracy.

3. Miejsce objęte monitoringiem to: biuro Administratora przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach, waga na terenie instalacji przetwarzania odpadów, cały teren instalacji przetwarzania odpadów.
4. Obowiązek informacyjny wobec monitorowanych osób spełniony został poprzez piktogramy umieszczone przed wejściem do monitorowanych obiektów, na monitorowany teren oraz w miarę możliwości na monitorowanym obszarze.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracja danych na nośnikach danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).
7. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wnosi maksymalnie 30 dni, a następnie dane ulegają nadpisaniu.
8. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego udostępnione są organom ścigania, służbom ratowniczym oraz sądom w związku z prowadzeniem postępowania.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa w pkt. 2, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
10. Niezależnie od wydłużenia okresu przechowywania danych, zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego, dopuszczalne jest stworzenie na wniosek Zarządu, organów ścigania, służb ratunkowych lub sądów kopii nagrania z monitoringu wizyjnego, obejmującego zdarzenie, o którym mowa w pkt. 2.
11. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje Zarząd w zamkniętym i dobrze zabezpieczonym miejscu.
12. Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu wizyjnego ze strony Administratora w Gliwicach jest Zarząd oraz zewnętrzna firma obsługująca system monitoringu wizyjnego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

Kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za monitoring wizyjny:
Telefon: 664 77 55 20
Adres e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl