Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Adres siedziby spółki
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36

Adres instalacji przetwarzania odpadów
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 199B

NIP
6312397074

Regon
278165760

KRS
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców po numerem 0000195957. Rejestracja Spółki nastąpiła dnia 19.02.2004r. Spółka powstała zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z dnia 12.12.2003r. Repertorium A nr 6957/2003 i do dnia rejestracji prowadziła działalność jako Spółka w organizacji.

W dniu 20.08.2020 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach, na którym podjęta została uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 20.08.2020r. – repertorium A nr 2868/2020. Zmiana aktu założycielskiego obejmuje m.in. zmianę nazwy Spółki z Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o oraz aktualizację PKD spółki.

Nr rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
30 8457 0008 2008 0010 0055 0001

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 32 624 000,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 65 248 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Godziny załatwiania spraw
Godziny załatwiania spraw w Biurze przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach:
od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na składowisku jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
w soboty od 8.00 do 14.00
Instalacja przetwarzania odpadów czynna jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 6.00 do 18.00
w soboty od 6.00 do 14.00
w niedziele i święta instalacja przetwarzania odpadów jest nieczynna.

Kontakt
Sekretariat
tel.: +48 323 316 199
fax.: +48 322 316 212
e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl

Instalacja przetwarzania odpadów – waga
ul. Rybnicka 199B
44-100 Gliwice
tel. kom.: +48 882 041 468

Strona www – www.pzogliwice.pl

Dane GPS:
N: 50o 15`36,93
E: 18o 39`58,99

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. działa w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności na podstawie:

Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 20.08.2020 r., Repertorium A nr 2868/2020. W dniu 20.08.2020 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach na którym podjęta została uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 20.08.2020 r. – repertorium A nr 2868/2020. Zmiana aktu założycielskiego obejmuje m.in. zmianę nazwy Spółki z Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o oraz aktualizację PKD spółki.
przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych oraz: wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195957, wpisu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, Nr REGON 278165760 oraz decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 631-23-97-074.
Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XIV/244/2003 z dnia 1 grudnia 2003r., w oparciu o art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. f, lit. g, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 oraz art.22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) utworzyła Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Gliwice, należących do zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020 roku.

Przedmiot działalności Spółki został określony w Akcie Założycielskim Spółki z dnia 19 grudnia 2003r. – repertorium A nr 6957/2003.

W dniu 20.08.2020 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach, na którym podjęta została uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 20.08.2020r. – repertorium A nr 2868/2020. Zmiana aktu założycielskiego obejmuje m.in. zmianę nazwy Spółki z Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. oraz aktualizację PKD spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,

2) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

3) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

4) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

5) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

6) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

7) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

8) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

9) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

11) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

12) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

13) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

14) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

15) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

16) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

17) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

18) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

19) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

20) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

21) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

22) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

23) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

24) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

25) PKD 43.31.Z Tynkowanie,

26) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

27) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

28) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

29) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

30) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

31) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

32) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

33) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

34) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

35) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

36) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,

37) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

38) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

39) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

40) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

41) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

43) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

44) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

45) PKD 73.1 Reklama,

46) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

47) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

48) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

49) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

50) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020 roku.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. jest w 100% własnością Gminy Gliwice.

Prezes Zarządu
Magdalena Budny

Prokurent
Monika Sobelska, Andrzej Kański

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Marcinów
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Adam Wójcik
Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Wysocka

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2022 roku.

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

§ 19

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, a także inni pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, winien on być uzupełniony w obowiązującym trybie w terminie jednego miesiąca.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.
§ 20

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 21

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

Ocena sprawozdania finansowego Spółki,
Ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia strat,
Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
Stawianie wniosków do Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu oraz wykonywanie wobec niego innych czynności związanych z przedmiotowymi umowami.
Opiniowanie wszelkich spraw finansowych i inwestycyjnych spółki kierowanych na obrady zgromadzenia wspólników.
O zamiarze odwołania Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Zgromadzenie Wspólników co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.
Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.
Określanie szczegółowych celów zarządczych dla Prezesa Zarządu, a także ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
Ustalanie wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki), w oparciu o poziom realizacji celów zarządczych.
§ 22

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku.
Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej dwóch członków Rady.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru samodzielnie.
Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 roku.

Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

§ 23

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki, z tym że pierwszego Prezesa powołuje Zgromadzenie Wspólników.
Kadencja zarządu trwa trzy lata.
Mandat Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierana z Prezesem Zarządu przewiduje co najmniej:
czas obowiązywania umowy nie dłuższy niż czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
obowiązek świadczenia osobistego przez Prezesa Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
możliwość wypowiedzenia przez Strony umowy, z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
postanowienie przewidujące, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.
§ 24

Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego aktu, regulaminem Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Prokury udziela i odwołuje Zarząd Spółki.
Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności:
nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 30.000,00 EUR,
nabyciem innego przedsiębiorstwa, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych,
zawarciem umowy o zarządzanie spółką.
Zarząd jest zobowiązany uzyskać, w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:
zakupem środków trwałych lub podjęciem działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich wartość przekracza 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) każdorazowo,
udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich ponad 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielanie przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego,
rozpoczęciem działalności w nowych branżach, zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
istotną zmianą dotyczącą struktury prowadzonego przedsiębiorstwa, świadczonych usług i zbytu,
wdaniem się w spór prawny powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
podjęciem wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej,
czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi,
zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, o wartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro), chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym spółki.
W przypadkach niecierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w ust. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.
§ 25

Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
Do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
§ 26

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 roku.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

§ 16

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
Do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim, uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników sprawuje Prezydent Miasta.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Rada nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.3,
Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.4.
§ 17

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Wspólników.
§ 18

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
Zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki,
Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia straty,
Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
Połączenie lub rozwiązanie Spółki,
Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
Umorzenie udziałów,
Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
Udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
Powoływanie i odwoływanie członków Rady nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady,
Ustalenie zasad przyznawania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia stałego (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) oraz wynagrodzenia zmiennego (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki,
Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
Tworzenie funduszy celowych,
Zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
Udzielania zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych,
Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
Zatwierdzanie rocznych planów: finansowego, inwestycyjnego i remontowego.
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 roku.

Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi – 32 624 000,00 PLN

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 65 248 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Alicja Stańczyk
tel.: +48 532 513 040
e-mail: a.stanczyk@pzogliwice.pl

Patryk Czech
tel.: +48 532 512 044
e-mail: p.czech@pzogliwice.pl

Kontrole przeprowadzone w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Rejestr kontroli